forum1ogloszenia1sklep1galeria1informator2

ogloszenia polonika1

Zapisz się na newsletter i otrzymuj najnowsze informacje
pojawiające się w naszym serwisie.
Data pl v0.1 - by KESS Data: niedziela, 16 czerwca 2024 r. Imieniny: Aliny, Anety, Benona

Ogólne informacje

Najważniejsze przepisy regulujące funkcjonowanie systemu podatkowego we Francji znajdują się w Powszechnym Kodeksie Podatkowym (Code General des Impots - CGI). Drugim istotnym dla Polaków dokumentem jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana między Polską i Francją w 1975 r. Dzięki niej zeznanie podatkowe składamy tylko raz w roku i tylko w jednym miejscu.

 

Zeznanie podatkowe składamy, w kraju:

 • który jest naszym stałym miejscem zamieszkania (w którym pracujemy, mamy rodzinę).
 • w którym przebywaliśmy przez 183 dni w roku jeśli mamy kilka miejsc zamieszkania
 • w którym pracujemy zawodowo
 • w którym prowadzimy inwestycje lub pobieramy zyski ze zgromadzonego kapitału

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych (Impôt sur le revenu)

Jest to podatek, który obejmuje całość naszych przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu za dany rok podatkowy. Jest to tzw. podatek progresywny, co oznacza, że jego wysokość rośnie wraz z wysokością uzyskanych przez nas przychodów. Progi podatkowe zmieniają się każdego roku.

 

Opodatkowaniu podlega:

 • dochód uzyskany ze stosunku pracy, emerytury lub z renty
 • dochód uzyskany z działalności poza-handlowej w tym m.in. dochód uzyskiwany z wykonywania wolnych zawodów, z działalności wykonywanej osobiście
 • dochód uzyskany z działalności produkcyjnej lub handlowej
 • dochód z działalności rolniczej
 • dochód z nieruchomości
 • dochód z najmu
 • dochód uzyskany z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych

 

Jak złożyć zeznanie podatkowe

To, w jaki sposób składamy zeznanie podatkowe we Francji zależne jest od tego, czy jest to nasze pierwsze, czy kolejne rozliczenie podatkowe w tym kraju.

 

W przypadku pierwszego zeznania podatkowego należy dopełnić następujących formalności:

 • wypełnić zeznanie podatkowe (déclaration de revenus), którego formularz można pobrać we wszystkich urzędach skarbowych (Services des impôts des particuliers – SIP) na terenie Francji lub ze strony internetowej www.impots.gov.fr. Wysokość dochodu, który trzeba zadeklarować, określana jest na odcinkach wypłaty (net fiscal cumul, cumul annuel imposable, revenu net imposable)
 • wypełnione zeznanie należy wysłać do urzędu skarbowego właściwego miejscu zamieszkania do 31 mają

Przy każdym kolejnym zeznaniu podatkowym formalności wyglądają następująco:

 • urząd skarbowy wysyła do nas wypełnione zeznanie podatkowego
 • należy je zweryfikować poprawiając nieaktualne dane (np. zmiana stanu cywilnego, narodziny dziecka), dołączyć dokumenty potwierdzające zmiany (np. akt ślubu, akt urodzenia dziecka). Urząd skarbowy wprowadza tylko informacje o których mógł zaczerpnąć informacje z takich źródeł jak: pracodawcy, ośrodki pomocy społecznej czy kasy ubezpieczeń społecznych. Chodzi więc tu o dochody tj. pensje, zasiłki, renty emerytury. Nie wypełnia natomiast rubryk związanych z dochodem uzyskanym z tytułu wynajmu mieszkania, wykonywania wolnego zawodu, kapitału pieniężnego i praw majątkowych. Te rubryki powinniśmy uzupełnić samodzielnie.
 • We własnym zakresie powinniśmy wypełnić również rubryki dotyczące przysługujących nam ulg podatkowych
 • Kiedy już deklaracja będzie gotowa, najeży ją podpisać i odesłać do właściwego miejscu zamieszkania urzędu skarbowego

 

Jak obliczana jest wysokość podatku?

To, jaki podatek musimy zapłacić, zależy nie tylko od naszych dochodów, ale też wydatków jakie ponosimy. We francuskim systemie podatkowym istnieje tzw. system ilorazu rodzinnego, zawierającego „części fiskalne”.Pierwsza część przypada na osobę samotną, dwie części na małżonków, ½ części na każde z dwojga pierwszych dzieci pozostających na utrzymaniu rodziców, po jednej części na każde kolejne dziecko. I tak w przypadku rodziny z trojgiem dzieci, podatek składa się z czterech części fiskalnych: mąż – 1 część, żona – 1 część, pierwsze dziecko – ½ części, drugie dziecko – 1/2 części, trzecie dziecko – 1 część. Dochód rzeczywisty dzielimy przez ilość części fiskalnych, otrzymując w ten sposób podstawę opodatkowania.

 

Jak zaoszczędzić czyli ulgi podatkowe

We francuskim systemie podatkowym istnieje szereg ulg i zwolnień pozwalających na obniżenie należnego podatku. Do najpopularniejszych z nich należą:

 • zwolnienie z opodatkowania godzin nadliczbowych. Z opodatkowania zwolnione są godziny nadliczbowe przepracowane zarówno przez pracowników pełnoetatowych jak i tych zatrudnionych na pół etatu. Nie oznacza to jednak, że godzin tych nie musimy wykazać w zeznaniu podatkowym. Informację o nich powinniśmy zamieścić w specjalnej rubryce.
 • Zwolnienie z opodatkowania godzin przepracowanych przez studentów. Zwolnieniu temu podlegają dochody osób do 25 roku życia, uzyskane zarówno podczas wakacji jak i w trakcie roku szkolnego. Kwota wolna od podatku nie może przekroczyć trzykrotności płacy minimalnej (SMIC)
 • ulga przy spłacaniu odsetek kredytu na zakup mieszkania. Z ulgi można skorzystać tylko wtedy, gdy lokal, na zakup którego wzięliśmy kredyt stanowi nasze stałe miejsce zamieszkania. Nie może to być np. mieszkanie przeznaczone do wynajmu osobom trzecim.
 • Ulga związana z kosztami edukacji dzieci lub zatrudnieniem opiekunki do dzieci bądź pomocy domowej
 • darowizny na rzecz organizacji charytatywnych
 • ulga związana z kosztami poniesionymi na utrzymanie innych członków rodziny np. osób starszych lub niepełnosprawnych

Innym rodzajem ulgi finansowej jest tzw. PPE (Prime pour l`emploi). Jest to dodatek przyznawany gospodarstwom domowym, w których w ciągu roku fiskalnego przynajmniej jedna osoba pracowała i których dochody nie przekraczają ustalonego progu finansowego. Jest to kwota automatycznie odliczana od podatku i przelewana na konto bankowe podatnika lub wysyłana mu w formie czeku.

 

Kto i kiedy odprowadza zaliczki na podatek?

We Francji, inaczej niż w Polsce, osoby zatrudnione na umowę o pracę samodzielnie odprowadzają zaliczki na podatek do właściwego urzędu skarbowego. Zaliczki pobierane są trzy razy w roku ( acomptes provisionels): w lutym, maju i we wrześniu. Istnieje też możliwość odprowadzania zaliczek co miesiąc (prelevemnets mensuels) przez okres dziesięciu miesięcy, od stycznia do października Jedynie w przypadku dochodu za pierwszy przepracowany rok, podatek płaci się jednorazowo, we wrześniu następnego roku.

 

Gdzie można złożyć zeznanie podatkowe

Oprócz tradycyjnej formy złożenia zeznania osobiście w urzędzie skarbowym bądź wysłania go za pośrednictwem poczty, możemy również rozliczyć się przez Internet. Jest to forma nie tylko wygodniejsza i szybsza, ale też tańsza. Dla osób, które po raz pierwszy składają zeznanie w formie elektronicznej przewidziana jest ulga w wysokości 20 euro.

 

Inne rodzaje opłat

Taxe d` habitation

Podatek ten powinny zapłacić osoby, które 1 stycznia w sposób rzeczywisty zajmowały lokal mieszkaniowy podlegający opodatkowaniu. Należy go zapłacić do 15 listopada każdego roku, a jego wysokość jest zależna od standardu lokalu i decyzji władz gminnych i regionalnych. Podatek ten służy finansowaniu m.in. inwestycji administarcyjnych i pomocy socjalnej.

 

Redevance audiovisuelle

Jest to podatek na rzecz państwowych mediów. Do jego odprowadzenia zobowiązany jest właściciel mieszkania, w którym znajduje się telewizor. Jeśli nie posiadamy odbiornika, w pierwszym zeznaniu podatkowym należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat, w przeciwnym razie opłata zostanie naliczona automatycznie.

Najnowsze wiadomości

tvn24oktvpinfook

Oferty transportu

transportautokarowy  transportlotniczy

Polonika w sieci

facebooktwitter