forum1ogloszenia1sklep1galeria1informator2

ogloszenia polonika1

Zapisz się na newsletter i otrzymuj najnowsze informacje
pojawiające się w naszym serwisie.
Data pl v0.1 - by KESS Data: niedziela, 16 czerwca 2024 r. Imieniny: Aliny, Anety, Benona

Ogólne informacje

Francuski sąd pracy jest sądem pierwszej instancji rozstrzygającym spory między pracownikiem, a pracodawcą, wynikające z niedotrzymania przez jedną ze stron warunków umowy o pracę. Najczęstsze pozwy składane do sądu pracy dotyczą kwestii tj.: nieuzasadnione zwolnienie z pracy, nieregularne (lub całkowicie zaniechane) wypłaty pensji, nieregularnie wypłacane lub niewypłacane premie i dodatki, brak zgody na udzielenie urlopu. Pozwy kierowane do sądu pracy powinny być tworzone w oparciu o przepisy Kodeksu pracy (Code du travail).

 

Kto może złożyć pozew w sądzie pracy

Każdy, kto pełni lub pełnił obowiązki zawodowe i uważa, ze jego prawa jako pracownika zostały naruszone może dochodzić swoich praw w sądzie pracy. Dotyczy to również pracowników, z którymi pracodawca nie podpisał umowy. We Francji, całkowita odpowiedzialność za nielegalne zatrudnienie pracownika spoczywa na pracodawcy. Jeśli sąd uzna nielegalną pracę, zatrudniający będzie musiał wypłacić pracownikowi zaległa pensję i odszkodowanie w wysokości sześciokrotnego miesięcznego wynagrodzenia. Dodatkowo pracodawca podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat oraz grzywnie w wysokości 45 000 euro.

Uwaga: przepisy te nie dotyczą sytuacji, w której pracownik i pracodawca „umówili się”, że osoba wykonująca pracę, będzie zatrudniona nielegalne. W takim przypadku to pracownik podlega karze grzywny.

 

Jakie sprawy są rozstrzygane w sądzie pracy

Spór rozstrzygany przez sąd pracy musi dotyczyć indywidualnego problemu, regulowanego przez zapisy Kodeksu pracy np. zwolnienia z pracy, odmowy udzielenia urlopu itp. Spory zbiorowe, dotyczące kwestii tj. np. zwolnienia grupowe z przyczyn ekonomicznych rozstrzygane są przez sądy wyższych instancji. Jeśli jednak pracownik uzna, że kwestia będąca przyczyną sporu zbiorowego , dotknęła go szczególnie w wymiarze indywidualnym ( np. został objęty zwolnieniem grupowym, mimo że nie mieścił się w kryteriach, według których dokonywano redukcji etatów), może indywidualnie wnieść pozew do sądu pracy.

 

Jak wygląda procedura sądowa

Procedura postępowania w sądzie pracy składa się z czterech etapów. Są to:

  1. Złożenie pozwu. Pozew musi zawierać informacje i elementy tj:
  • dane osobowe składającego pozew
  • dane pozwanego
  • tytuł pozwu
  • uzasadnienie pozwu
  • podanie wnioskowanej kwoty odszkodowania
  1. Postępowanie pojednawcze mające doprowadzić do polubownego zakończenia sporu między pracownikiem i pracodawcą. Jeśli strony osiągną porozumienie, etap ten zamyka procedurę sądową. W przeciwnym razie spór rozstrzygany jest przez sąd podczas rozprawy.
  2. Rozprawa sądowa. Podczas rozprawy możemy występować samodzielnie, poprosić o pełnomocnictwo członka rodziny, zaufaną osobę bądź przedstawiciela związku zawodowego lub zwrócić się o pomoc do adwokata. Jeśli zależy nam na profesjonalnie poprowadzonej linii obrony, a nie mamy środków na opłacenie usług adwokata, możemy wystąpić o nadanie nam obrońcy z urzędu. W tym celu należy wypełnić Cerfa nº12467*01 i wraz z deklaracją o dochodach złożyć w biurze pomocy prawnej.
  3. Jeśli decyzję sądu uznamy za krzywdzącą przysługuje nam prawo do odwołania do sądu wyższej instancji.

Najnowsze wiadomości

tvn24oktvpinfook

Oferty transportu

transportautokarowy  transportlotniczy

Polonika w sieci

facebooktwitter