forum1ogloszenia1sklep1galeria1informator2

Data pl v0.1 - by KESS Data: piątek, 24 listopada 2017 r. Imieniny: Emmy, Flory, Romana

ogloszenia polonika1

Zapisz się na newsletter i otrzymuj najnowsze informacje
pojawiające się w naszym serwisie.
Polak we Francji Poradnik - Ubezpieczenie macierzyńskie

Ubezpieczenie macierzyńskie, będące częścią ogólnego ubezpieczenia społecznego, zapewnia pokrycie kosztów związanych z usługami medycznymi niezbędnymi w okresie ciąży, porodu i bezpośrednio po porodzie, a także świadczenia pieniężne w okresie urlopu macierzyńskiego.

Świadczenia te przydzielane są przez CPAM (La Caisse primaire d'assurance maladie).

Jednakże aby je otrzymać należy dopełnić kilku formalności.

  • Kobieta, przed upływem 14 tygodnia ciąży, powinna zgłosić ją w Kasie Świadczeń Rodzinnych (CAF) lub w kasie chorych (Caisse d`assurance maladie).
  • W czasie pierwszej wizyty u ginekologa lub lekarza pierwszego kontaktu kobieta otrzymuje druk Cerfa n°10112*4 (Premier examen médical prénatal), który składa się z 2 odcinków: różowego i niebieskiego. Odcinek różowy należy przesłać do kasy chorych wraz z fakturami za badania by uzyskać refundację kosztów leczenia. Odcinek niebieski trzeba wysłać do CAF w celu otrzymania becikowego i świadczeń socjalnych po porodzie.

Koszty badań, konsultacji lekarskich i ewentualnej hospitalizacji od 6 miesiąca przed porodem do 12 dnia po porodzie, oraz koszt porodu i związanego z nim pobytu w szpitalu są refundowane w 100%, w pozostałych okresach obowiązuje zwykły, 70% próg refundacji.

 

Urlop macierzyński (Le Congé maternité)

Prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego nabywają kobiety, które:

  • były ubezpieczone co najmniej 10 miesięcy przed planowaną datą porodu
  • przepracowały minimum 200 godzin w ciągu 3 miesięcy poprzedzających zajście w ciążę lub planowany urlop
  • zaprzestaną pracy zawodowej na minimum 8 tygodni (zwykle jest to 2 tygodnie przed porodem i 6 tygodni po porodzie)

Kobieta, która spełnia te warunki powinna dokonać następujących formalności:

  • poprosić pracodawcę o wydanie zaświadczenia o przerwaniu pracy (attestation d`arret de travail de l`employeur)
  • wysłać zaświadczenie do kasy chorych
  • po zakończeniu urlopu kobieta powinna wysłać deklarację informującą o powrocie do pracy lub rezygnacji z pracy (attestation de reprise ou non-reprise du travaill)

Wysokość dziennego świadczenia z tytułu urlopu macierzyńskiego jest równa dziennemu podstawowemu wynagrodzeniu pomniejszonemu o kwotę składki społecznej. Dzienne świadczenie nie może być niższe niż 8,64 euro ( 1/365 kwoty minimum renty inwalidzkiej i nie może być wyższe niż 76,53 euro (dzienna stawka bazowa w limicie ubezpieczenia społecznego pomniejszonej o składki społeczne).

Długość urlopu macierzyńskiego jest zależna od ilości już posiadanych dzieci:

Pierwsze dziecko: 16 tygodni urlopu (6 przed i 10 po porodzie)

Trzecie i kolejne dziecko: 26 tygodni (8 tygodni przed i 18 po porodzie)

 

Długość urlopu macierzyńskiego jest niezależna od formy zatrudnienia. Niezależne od tego czy jesteśmy zatrudnieni na czas określony czy nieokreślony przysługują nam te same prawa.

W przypadku komplikacji poporodowych urlop jest automatycznie wydłużany przechodząc w urlop chorobowy.

 

Urlop ojcowski - „tacierzyński” - Le Congé Paternité

Ojciec ma prawo do 3 dni płatnego urlopu bezpośrednio po narodzeniu dziecka. Urlop ten przysługuje niezależnie od tego czy pozostaje czy też nie w związku małżeńskim z matką dziecka. Jest to urlop z tytułu narodzin dziecka. Ojciec może też skorzystać z 11 dniowego urlopu ojcowskiego (18 dni w przypadku bliźniąt i wieloraczków). Urlop powinien być nieprzerwany, do 11 dni zalicza się również soboty i niedziele. Z urlopu skorzystać można do 4 miesiąca po urodzeniu dziecka. Istnieje możliwość „dołączenia” go do zwykłego, przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje również w przypadku adopcji dziecka.

 

Powrót matki do pracy

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego kobieta ma prawo powrotu na swoje dotychczasowe stanowisko pracy. Nie może zostać zwolniona ani w trakcie urlopu, ani w ciągu następujących po nim kolejnych 4 tygodni.

Urlop wychowawczy (Le Congé parental d`éducation)

Rodzicom dziecka przysługuje prawo do trzyletniego bezpłatnego urlopu wychowawczego. Skorzystać może z niego matka, ojciec lub obydwoje rodziców równocześnie.

Po jego zakończeniu, podobnie jak w przypadku urlopu macierzyńskiego, mamy prawo do powrotu na poprzednie stanowisko pracy.

Uwaga: jeśli firma, w której pracujemy zatrudnia mniej niż 100 pracowników, pracodawca może odmówić udzielenia nam urlopu.Opracowane przez www.polonika.fr
Tekst objęty prawem autorskim
Kopiowanie lub przetwarzanie tekstu zabronione.

Dołącz do nas - Kliknij w guzik Lubię to!

Najnowsze wiadomości

tvn24oktvpinfook

Oferty transportu

transportautokarowy  transportlotniczy

Polonika w sieci

facebooktwitter